Aktuelt

Beitedyra er komne ut - hald hunden i band!

Beitedyra er sleppte ut og me oppmodar alle som ferdast ute  i beiteområda om å visa omsyn.

Auka tilskot til drenering/grøfting av jordbruksjord

Etter årets jordbruksforhandlingar aukar satsane for statstilskot til drenering.

Utlysing av verdsarvmidlar 2022

Aurland kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden. Søknadsfristen er fortløpande med siste frist 1. september 2022.

Nye retningslinjer for corona-vaksinering

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for nokre grupper.

12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn

Regjeringa har endra forskrifta til opplæringslova, slik at elevar på 1. trinn får 12 timar gratis SFO for skuleåret 2022/2023.

Oppheving reguleringsplan Djuvik friområde – offentleg høyring

Vik kommunestyre har gjort vedtak om å sende saka om oppheving av reguleringsplan for Djuvik friområde ut på offentleg høyring. 

Kunngjering av fastsett planprogram for klimaplanen og innspel til planrevisjon

I samsvar med vedteken planstrategi for Vik kommune 2020-2023 er det sett i gang arbeid med revisjon av kommunedelplan for energi og klima. Revidert plan skal erstatte gjeldande kommunedelplan av 2011. Det er krav om planprogram som skal fastsetje rammer og retningsliner for planrevisjonen.

Ny forskrift om vedtekter for gravplassar i kommunen

Vik kyrkjeleg fellesråd vedtok forskrifta 18. mai 2022, og den nye forskrifta gjeld frå 1. juli 2022.

Ledig stilling som skogrådgjevar

Skog i Sogn har ledig stilling som skogrådgjevar for kommunane Vik og Høyanger.

Vik kulturskule 40 år

Søndag 19. juni feira Vik kulturskule heile 40 år. Markeringa vart helden på Vangsnes skule, med ei rekkje musikalske innslag.

Til toppen