Vik kommunestyre held møte 28.02.2024

Møtet blir på Blix hotel og startar kl. 10.00.    

Planframlegg for detaljregulering veg og fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule

Planframlegget er sendt ut på høyring og offentleg ettersyn i samsvar med Plan- og bygningslova §12-10.  

Digihelse - til deg som mottek heimetenester

På nettstaden helsenorge.no finn du ei samla oversikt over helse– og omsorgstenestene du brukar, inkludert tenestene du får i heimen din.

Aukande smitte av skabb

Nasjonalt, og no òg lokalt i Vik, vert det observert ein auke i smitte av skabb. Sjukdomen kan råka personar i alle aldersgrupper, men er oftast sett hjå unge vaksne mellom 15 og 29 år.

Søknad om barnehageplass

Ynskjer du plass til barnet ditt i ein av barnehagane i Vik kommune frå hausten 2024?

Kommunal tipp for reine overskotsmassar

I samband med utbygginga av VHO er det behov for ein permanent tipp til reine overskotsmassar.  

Tilskot frå BKK-Viltfond til fremjing av viltet

BKK-Viltfond er eit felles fond for kommunane Vik, Voss Vaksdal og Modalen.

Eigenberedskap og kommunikasjonsberedskap

Les viktig informasjon om eigenberedskap og kommunen sin kommunikasjonsberedskap.

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Vik kommunestyre handsama budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 i møte den 20.12.2023. Vedtekne endringar frå kommunestyret er redigert inn i økonomiplanen. 

Kreftkoordinator

Vik kommune har tilsett Ellen T. Harbakk som kreftkoordinator i 20% stilling. Ho jobbar torsdagar i oddetalsveker og fredagar i partalsveker, og har kontor på legekontoret.