Influensavaksinering og koronavaksinering hausten 2023

Influensavaksine er anbefalt årleg til desse risikogrupppene: Bebuarar i omsorgsbustader og i sjukeheimar. Alle frå 65 år, gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko. Premature born fødde før veke 32 frå 6 mnd til 5 år. Born og vaksne med kronisk lungesjukdom inkl. asma, hjarte/-karsjukdom, nyresvikt/leversvikt, kronisk nevrologisk sjukdom/skade, diabetes, annan alvorleg/kronisk sjukdom, nedsett immunforsvar (samt deira pårørande), alvorleg fedme (BMI på meir enn 40).

Konstituerande kommunestyre møte 05.10.2023

Møtet blir på Blix hotel og startar kl. 10.00.    

Valresultat for Vik kommune

Valresultatet for kommunestyre- og fylkestingsvalet er klart. 

Mobbeombodet i Vestland

Mobbeomboda jobbar for at barn og elevar skal ha det trygt og godt.

Informasjon om fugleinfluensa

Vik kommune føl opp utviklinga i denne saka,og har i dialog med mattilsynet gjort naudsynte førebuingar slik at vi kan handtera eit eventuelt utbrot lokalt på ein best mogleg måte.

Utlysing av verdsarvmidlar for år 2023

Dette gjeld tilskot til tiltak i verdsarvområdet - Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden.

NAV Vik er stengt for avtalar frå 17. juli fram tom 7. august

NAV Vik er stengt for drop-in avtalar måndag 17. juli fram til og med måndag 7. august. 

Manntal til offentleg ettersyn

Utleggingsmanntalet til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 er lagt ut til offentleg ettersyn på Vik kommunehus. 

Offentleg høyring - "Leve hele livet"

Innspel til temaplanen "Leve hele livet" kan sendast Vik kommune innan 23.08.23.

Restriksjonar mot vatning

På grunn av svært høgt forbruk, må vi innføre restriksjonar mot vatning i private hagar.