Status koronaviruset

Her kan du lesa siste nytt om koronasituasjonen i Vik kommune:

Smitte Testing Tiltak Vaksine Anna Other languages

Aktuelt

Skog i Sogn held kappekurs 31.01.22

Det vert arrangert kappekurs på Øygarden -Hovlandsvegen i Vik, måndag 31. januar.  

Vik formannskap og Vik kommunestyre held møte 27.01.2022

Vik formannskap i Kyrkjestova kl. 08.30. Vik kommunestyre - oppmøte på Fresvik bygdaheim for synfaring kl.13.30.  Møtet startar etter synfaring på Fresvik skule, gymsalen. 

Tilskot til verna kulturminne i Vestland 2022

Eigarar av verneverdige kulturminne kan søkje om tilskot til kulturminne. Me minner om at søknadsfrist er 23. januar 2022.  

Budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtok i møtet 16.12.21 budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025.

Fellingsrekord for hjort

Ny fellingsrekord for hjort jaktsesongen 2021 med 505 felte dyr.

Du er ein del av beredskapen i Vik kommune

Les viktig informasjon om krisekommunikasjon, og kva du kan gjera for å tryggja deg sjølv og dine næraste. 

Kommunal kompensasjonsordning Vik kommune - 6. runde

    Reiselivsbedrifter kan no søkje om tilskot som skal bidra til å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse i samband med pandemien. 

Auka beredskap grunna mykje nedbør

NVE har sendt ut tre ulike varsel gjeldande frå onsdag 12. januar, og Vik kommune har auka beredskapen for å redusera risikoen for skade.

NAV informerer – utviklingsprosjekt

NAV region Sogn er i gang med eit spennande utviklings-prosjekt med følgjande mål: «Sikre og vidareutvikle heilskaplege NAV-tenester for brukarane i region Sogn»  

Bustøtte til høge straumutgifter

Minstepensjonistar, uføre og andre med låge inntekter kan få bustøtte i vinter.

Til toppen