Straumstøtte for organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte.

Testing og behandling - siste nytt om koronaviruset

Det er ikkje lengre ei generell anbefaling om testing med tanke på korona ved luftvegs-symptom. Det er heller ikkje naudsynt å registrere eventuelle positive testresultat.

Varsel om utviding av planområdet for reguleringsplan fortau Vange bru - Flatbygdi skule

Detaljreguleringsplan for fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule - varsel om utviding av planområdet I samsvar med §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova blei det i desember 2021 varsla om oppstart av planarbeid for fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule. Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Vik kommune.

Viktig å ikkje fjerne all kantvegetasjon langs vassdrag

Vik kommune ynskjer å minne om at det etter vannressursloven § 11 skal oppretthaldast kantvegetasjon langs alle vassdrag med årssikker vassføring. Dette er grunneigaren sitt ansvar.

Tilskot til kulturminne

Vestland fylkeskommune har lyst ut tilskotsmidlar til verna kulturminne.

Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak

Vestland fylkeskommune deler ut tilskot til trafikktryggingstiltak på og langs fylkesveg og kommunal veg.  

Nytt tilbod for utdanning innan restaurant- og matfag

Tilbodet er eit samarbeid mellom NAV region Sogn, Sogn Næring, Vestland fylkeskommune og reiselivsnæringa.

Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Vik kommune treng fleire bustadar til busetjing av flyktningar

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har oppmoda Vik kommune om å busetja 30 flyktningar i 2023.

Kunngjering av planvedtak for detaljregulering Nordre Skjelingen

Detaljregulering Nordre Skjelingen vart vedteken av Vik kommunestyre i møte 15.12.2022, sak 087/22.