Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Pårørandeskulen i Vik hausten 2022

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller nær ven med demenssjukdom. 

Parkering ved besøk til Vik legekontor - særleg torsdagar grunna koronavaksinering

Bygging av Vik Helse og omsorgsenter gjer at det er avgrensa tal parkeringsplassar i nærleiken av legekontor, fysioterapiteneste og besøk til Vik bygde og sjukeheim. Besøkande må berekne god tid, då det er større avstand å gå for dei som kan. Det skal til ei kvar tid vere framkommeleg for personar med nedsett gangfunksjon og som treng transport til døra.   

Fv 5600 Eitreneset - fjellsikringsarbeid - endra arbeidstider

Frå og med 3. august endrar entreprenøren arbeidstidene, og tek i bruk ein turnus som startar onsdag og sluttar måndag.  

Beitedyra er komne ut - hald hunden i band!

Beitedyra er sleppte ut og me oppmodar alle som ferdast ute  i beiteområda om å visa omsyn.

Auka tilskot til drenering/grøfting av jordbruksjord

Etter årets jordbruksforhandlingar aukar satsane for statstilskot til drenering.

Nye retningslinjer for corona-vaksinering

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for nokre grupper.

12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn

Regjeringa har endra forskrifta til opplæringslova, slik at elevar på 1. trinn får 12 timar gratis SFO for skuleåret 2022/2023.

Oppheving reguleringsplan Djuvik friområde – offentleg høyring

Vik kommunestyre har gjort vedtak om å sende saka om oppheving av reguleringsplan for Djuvik friområde ut på offentleg høyring. 

Kunngjering av fastsett planprogram for klimaplanen og innspel til planrevisjon

I samsvar med vedteken planstrategi for Vik kommune 2020-2023 er det sett i gang arbeid med revisjon av kommunedelplan for energi og klima. Revidert plan skal erstatte gjeldande kommunedelplan av 2011. Det er krav om planprogram som skal fastsetje rammer og retningsliner for planrevisjonen.

Ny forskrift om vedtekter for gravplassar i kommunen

Vik kyrkjeleg fellesråd vedtok forskrifta 18. mai 2022, og den nye forskrifta gjeld frå 1. juli 2022.