NAV Vik - endra opningstid

Frå 27. mars har NAV Vik ope for drop-in måndagar kl. 12:00 – 14:00.

Me har ledig fast stilling som kyrkjelydsarbeidar

Vi søkjer ny medarbeidar til våre 5 sokn i Vik kommune. Vi har aktivitet ved alle dei 5 kyrkjene våre, i tillegg har me også samarbeid med fortidsminneforeninga som har ansvar for Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje.   No har me ledig fast 80 % stilling som kyrkjelydsarbeidar frå 14.august 2023!

Vil du bli skogbruksrådgjevar i Sogn? - ny frist

Vil du vere med å utvikle skogbruket  i Sogn? Kanskje kan utlysinga her inspirere deg til å søkje på stilling som skogbruksrådgjevar!

Ungdommen sin dag 25.03.2023

Likar du pizza, spele kort/sjakk, dansa eller teikna?

Utlysing av SMIL - midlar med frist 1. april 2023

Føremålet med SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i jordbruket) er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusera ureininga frå jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.

Søknad om produksjonstilskot for søknadsåret 2023 kan leverast frå 01.03.23

Husdyrprodusentar kan levere søknad om produksjonstilskot både innan 15. mars (del 1 av søknaden) og innan 15. oktober (del 2 av søknaden) Du må levera søknaden før midnatt på datoen for søknadsfristen for at den skal reknast som levert.

Folkemøte om planlagde nettanlegg

Kommunen inviterer med dette til eit folkemøte den 16. mars kl 19.00 på Blix hotell om dei planlagde nettanlegga i Vik kommune. Statnett og Sygnir kjem for å orientera om dei tiltaka som dei planlegg å søkja konsesjon for.

Bekymringsfull auke av gonoresmitte blant unge

Kjønnssjukdommen gonoré aukar kraftig blant ungdom og unge vaksne i landet.

Eigedomsskatt 2023

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2023 er utlagt for offentleg ettersyn på Kommunehuset.  

Elektronisk post - eDialog

Du kan no sende elektronisk post til kommunen på ein sikker måte.