Aktuelt

Fagbrev i Helsefag

Vi gratulerar Dawit Brhane Weldu med gjennomført fagprøve i Helsefag.  Dawit har arbeida i Vik kommune i 7 år.

Første spadetak er teke i Vik helse- og omsorgssenter

Onsdag 20. april vart arbeidet med nytt helse- og omsorgssenter starta opp med ei enkel markering av første spadetak.

Skal sikre 900 meter rasutsatt veg i Vik

Fire skredpunkt på fylkesvegen til Arnafjorden skal sikrast med fanggjerde.  

Midlar til klima-og miljøtiltak

No kan frivillige lag og organisasjonar søkje om midlar til lokale klima- og miljøtiltak.

Flyktningar frå Ukraina og vår beredskap

Vik kommune er budd på å busetta flyktningar frå Ukraina på kort varsel. Dersom det er flyktningar som har komme til kommunen på eiga hand, ber me om at dei tek kontakt med Flyktningtenesta.

Ta omsyn til villreinen i påskefjellet!

Villrein på vinterbeite er sårbar for uroing. Om simlene skal få friske og levedyktige kalvar til våren treng dyra ro. Vær varsam og ta hunden i band! 

Frivilligsentralen startar opp att

Frivilligsentralen er ein lokal møteplass for enkeltmenneske, lag/organisasjonar og det offentlege.

Tilskot til tiltak i beiteområde

Vik kommune har fått tildelt kr. 130.00,- og dei tre beitelaga i kommunen har høve til å søkja om tilskot innan 1. april.

Tilskotsordning til bygningsmessige tiltak

Støtte til bygningsmessige tiltak til organisasjonseigde kulturhus

Tid for å søkje SMIL-midlar - 1. april 2022

Formålet med SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i jordbruket)er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusera ureininga frå jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.  

Til toppen