Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Ungdommen sin dag 25.03.2023

Likar du pizza, spele kort/sjakk, dansa eller teikna?

Utlysing av SMIL - midlar med frist 1. april 2023

Føremålet med SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i jordbruket) er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusera ureininga frå jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.

Søknad om produksjonstilskot for søknadsåret 2023 kan leverast frå 01.03.23

Husdyrprodusentar kan levere søknad om produksjonstilskot både innan 15. mars (del 1 av søknaden) og innan 15. oktober (del 2 av søknaden) Du må levera søknaden før midnatt på datoen for søknadsfristen for at den skal reknast som levert.

Folkemøte om planlagde nettanlegg

Kommunen inviterer med dette til eit folkemøte den 16. mars kl 19.00 på Blix hotell om dei planlagde nettanlegga i Vik kommune. Statnett og Sygnir kjem for å orientera om dei tiltaka som dei planlegg å søkja konsesjon for.

Bekymringsfull auke av gonoresmitte blant unge

Kjønnssjukdommen gonoré aukar kraftig blant ungdom og unge vaksne i landet.

Eigedomsskatt 2023

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2023 er utlagt for offentleg ettersyn på Kommunehuset.  

Elektronisk post - eDialog

Du kan no sende elektronisk post til kommunen på ein sikker måte.

Resultat av hjortejakta 2022

Trass i at hjorten har vore lite synleg i haust vart det felt 468 hjort i Vik kommune i 2022, det vil seie berre 37 færre enn rekordåret i 2021, då me hadde rekord med 505 dyr.

Visuell kunst i kulturskulen

Alle elevar kan sende inn bilete, og vere med i Norsk kulturskuleråd sin konkurranse. 

Statnett arrangerer open kontordag 07.02.23

Statnett arbeider med å planlegge oppgradering av eksisterande kraftledning Sogndal-Modalen-Kollsnes frå 300 kV til 420 kV.