Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Informasjon om fugleinfluensa

Vik kommune føl opp utviklinga i denne saka,og har i dialog med mattilsynet gjort naudsynte førebuingar slik at vi kan handtera eit eventuelt utbrot lokalt på ein best mogleg måte.

Utlysing av verdsarvmidlar for år 2023

Dette gjeld tilskot til tiltak i verdsarvområdet - Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden.

NAV Vik er stengt for avtalar frå 17. juli fram tom 7. august

NAV Vik er stengt for drop-in avtalar måndag 17. juli fram til og med måndag 7. august. 

Manntal til offentleg ettersyn

Utleggingsmanntalet til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 er lagt ut til offentleg ettersyn på Vik kommunehus. 

Offentleg høyring - "Leve hele livet"

Innspel til temaplanen "Leve hele livet" kan sendast Vik kommune innan 23.08.23.

Restriksjonar mot vatning

På grunn av svært høgt forbruk, må vi innføre restriksjonar mot vatning i private hagar.

Momskompensasjon for frivillige organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 2 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar i 2023. 

Feltarbeid i elvar og innsjøar

Undersøking av elvar og innsjøar for å kartleggje eventuell ureining. 

Høyring og folkemøte - kommuneplanen sin arealdel for Vik kommune

Planframlegget for kommuneplanen sin arealdel er no ute på høyring og offentleg ettersyn. Det blir folkemøte i Fresvik, Framfjorden og i Vik. 

Sommaravisa 2023

Sommaravisa er ei festival-avis som Gamalostfestivalen står bak.