Tilskot til kulturminne

Vestland fylkeskommune har lyst ut tilskotsmidlar til verna kulturminne.

Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak

Vestland fylkeskommune deler ut tilskot til trafikktryggingstiltak på og langs fylkesveg og kommunal veg.  

Nytt tilbod for utdanning innan restaurant- og matfag

Tilbodet er eit samarbeid mellom NAV region Sogn, Sogn Næring, Vestland fylkeskommune og reiselivsnæringa.

Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Vik kommune treng fleire bustadar til busetjing av flyktningar

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har oppmoda Vik kommune om å busetja 30 flyktningar i 2023.

Kunngjering av planvedtak for detaljregulering Nordre Skjelingen

Detaljregulering Nordre Skjelingen vart vedteken av Vik kommunestyre i møte 15.12.2022, sak 087/22.

Tradisjonell juleavslutning for kommunestyret

Torsdag avlutta kommunestyret semesteret med tradisjonelt julemøte, og ordføraren delte ut prisen for årets vikje 2022 til Aprajita Vikøren Fosse.

Nytt register for reguleringsplanar

Vik kommune har fått nytt register for reguleringsplanar.

Påmelding til norskprøve og prøve i samfunnskunnskap

Ynskjer du å få papir på norskkunnskapane dine? No er tida inne for å melde seg opp til norskprøve.

Kunngjering av planvedtak for oppheving av reguleringsplan Djuvik friområde

Oppheving av reguleringsplan Djuvik friområde av 1986 vart vedteken av Vik kommunestyre i møtet 27.10.2022, sak 062/22.