Bygging av Vik helse- og omsorgsenter - tilkomst i byggeperioden

Bygginga av Vik helse- og omsorgssenter er godt i gang, og du som brukar tenestene i området må berekna god tid til parkering og gåing fram til avtalen din.

NAV Marknad og inkludering – nytt team i region Sogn

20. april var oppstarten for det regionale markands- og inkluderingsteamet i NAV region Sogn. 

Tilskot til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal leggje til rette for auka deltaking i  idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. 

Offentleg høyring - Strategiplan for frivilligsentralen i Vik kommune

Etter dialogmøte i april vart det bestemt at strategiplanen for frivilligsentralen i Vik kommune skal leggjast ut på høyring, slik at den som ynskjer kan gje innspel. 

Jord i drift

Statsforvaltaren i Vestland har laga ein kort brosjyre «Jord i drift» som gjev ei god oversikt over regelverket som gjeld driveplikt og jordleige.

Invitasjon til å koma med innspel til revisjon av kommuneplanen sin arealdel

I samsvar med vedteken planstrategi for Vik kommune 2020-2023, tek kommune no opp att planarbeidet med revisjon av arealdelen til kommuneplanen. 

Fagbrev i Helsefag

Vi gratulerar Dawit Brhane Weldu med gjennomført fagprøve i Helsefag.  Dawit har arbeida i Vik kommune i 7 år.

Første spadetak er teke i Vik helse- og omsorgssenter

Onsdag 20. april vart arbeidet med nytt helse- og omsorgssenter starta opp med ei enkel markering av første spadetak.

Skal sikre 900 meter rasutsatt veg i Vik

Fire skredpunkt på fylkesvegen til Arnafjorden skal sikrast med fanggjerde.  

Midlar til klima-og miljøtiltak

No kan frivillige lag og organisasjonar søkje om midlar til lokale klima- og miljøtiltak.