Midlar til klima-og miljøtiltak

No kan frivillige lag og organisasjonar søkje om midlar til lokale klima- og miljøtiltak.

Flyktningar frå Ukraina og vår beredskap

Vik kommune er budd på å busetta flyktningar frå Ukraina på kort varsel. Dersom det er flyktningar som har komme til kommunen på eiga hand, ber me om at dei tek kontakt med Flyktningtenesta.

Ta omsyn til villreinen i påskefjellet!

Villrein på vinterbeite er sårbar for uroing. Om simlene skal få friske og levedyktige kalvar til våren treng dyra ro. Vær varsam og ta hunden i band! 

Frivilligsentralen startar opp att

Frivilligsentralen er ein lokal møteplass for enkeltmenneske, lag/organisasjonar og det offentlege.

Tilskot til tiltak i beiteområde

Vik kommune har fått tildelt kr. 130.00,- og dei tre beitelaga i kommunen har høve til å søkja om tilskot innan 1. april.

Tilskotsordning til bygningsmessige tiltak

Støtte til bygningsmessige tiltak til organisasjonseigde kulturhus

Tid for å søkje SMIL-midlar - 1. april 2022

Formålet med SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i jordbruket)er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusera ureininga frå jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.  

Flyktningar frå Ukraina

Vik kommune bur seg på å busetta flyktningar frå Ukraina.  

Kurs i vindfallhogst 05.04.2022

Det vert arrangert kurs i vindfallhogst i Lærdal 5. april kl. 09.00.

Offentleg høyring - planprogram for klimaplan Vik kommune 2023-2030

I samsvar med vedteken planstrategi for Vik kommune 2020-2023 blir det med dette i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 11-12 varsla oppstart av planarbeidet for revisjon av kommunedelplan for energi og klima.