Pårørandekurs i haust

Har du ein nær venn eller ein familiemedlem med demenssjukdom? Då kan dette tilbodet vere noko for deg.

Miljødirektoratet svarar på spørsmål om kvotefri jakt på hjortekalv

Miljødirektoratet gir tilbakemelding på ofte stilte spørsmål i samband med kvotefri jakt på hjortekalv - sjå svara deira i lenkja her . Miljødirektoratet har gitt Vik kommune lov til å tildela kvotefri jakt på hjortekalv i årets jakt, og kommunen har då tildelt kvotefri jakt på hjortekalv til alle godkjende vald .    

Planprogram for regional plan for senterstruktur og berekraftig lokalsamfunn - høyring

Fylkesutvalet i Vestland fylkeskommune har vedteke å sende framlegg til planprogrammet på høyring og offentleg ettersyn.

Ekstrautbetaling av produksjonstilskot

For å kompensera for stor auke i kostnader vart partane i jordbruksoppgjeret sameinte om ei ekstrautbetaling av produksjonstilskot for bøndene i år.

Pårørandeskulen i Vik hausten 2022

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller nær ven med demenssjukdom. 

Parkering ved besøk til Vik legekontor - særleg torsdagar grunna koronavaksinering

Bygging av Vik Helse og omsorgsenter gjer at det er avgrensa tal parkeringsplassar i nærleiken av legekontor, fysioterapiteneste og besøk til Vik bygde og sjukeheim. Besøkande må berekne god tid, då det er større avstand å gå for dei som kan. Det skal til ei kvar tid vere framkommeleg for personar med nedsett gangfunksjon og som treng transport til døra.   

Fv 5600 Eitreneset - fjellsikringsarbeid - endra arbeidstider

Frå og med 3. august endrar entreprenøren arbeidstidene, og tek i bruk ein turnus som startar onsdag og sluttar måndag.  

Beitedyra er komne ut - hald hunden i band!

Beitedyra er sleppte ut og me oppmodar alle som ferdast ute  i beiteområda om å visa omsyn.

Auka tilskot til drenering/grøfting av jordbruksjord

Etter årets jordbruksforhandlingar aukar satsane for statstilskot til drenering.

Nye retningslinjer for corona-vaksinering

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for nokre grupper.