Tilskot til tiltak i beiteområde

Vik kommune har fått tildelt kr. 130.00,- og dei tre beitelaga i kommunen har høve til å søkja om tilskot innan 1. april.

Tilskotsordning til bygningsmessige tiltak

Støtte til bygningsmessige tiltak til organisasjonseigde kulturhus

Tid for å søkje SMIL-midlar - 1. april 2022

Formålet med SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i jordbruket)er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusera ureininga frå jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.  

Flyktningar frå Ukraina

Vik kommune bur seg på å busetta flyktningar frå Ukraina.  

Kurs i vindfallhogst 05.04.2022

Det vert arrangert kurs i vindfallhogst i Lærdal 5. april kl. 09.00.

Offentleg høyring - planprogram for klimaplan Vik kommune 2023-2030

I samsvar med vedteken planstrategi for Vik kommune 2020-2023 blir det med dette i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 11-12 varsla oppstart av planarbeidet for revisjon av kommunedelplan for energi og klima.

Oversyn over lag og organisasjonar

Vik kommune vidarefører oversynet over lag og organisasjonar i kommunen, og treng hjelp frå dei ansvarlege leiarane i laga og organisasjonane.

Viktig å ikkje fjerne all kantvegetasjon langs vassdrag

Vik kommune ynskjer å minne om at det etter vannressursloven § 11 skal oppretthaldast kantvegetasjon langs alle vassdrag med årssikker vassføring. Dette er grunneigaren sitt ansvar.

Søk om produksjons- og avløysartilskot i jordbruket

Søknad om produksjonstilskot kan leverast frå og med teljedato 1.mars (del 1). Søknadsfrist: 15.3.22  

Du er ein del av beredskapen i Vik kommune

Alle innbyggjarane i Noreg er ein del av Noreg sin samla beredskap, og alle som bur i Vik kommune er ein del av kommunen sin beredskap.