Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Ledig stilling som skogrådgjevar

Skog i Sogn har ledig stilling som skogrådgjevar for kommunane Vik og Høyanger.

Vik kulturskule 40 år

Søndag 19. juni feira Vik kulturskule heile 40 år. Markeringa vart helden på Vangsnes skule, med ei rekkje musikalske innslag.

Forvaltning av hjort i Vik kommune 2022 – 2024

Styret i Vik bestandsplanområde har utarbeidd  Bestandsplan for Vik hjorteviltområde 2022 – 2024  

Fagprøve som Helsefagarbeidar

Vi gratulerar Marzie Khademi med gjennomført fagprøve som Helsefagarbeidar.

Biologar på feltarbeid i vassdrag

Kommunen deltek saman med fleire kommunar i Sogn i eit samarbeid med fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke elvar. 

Offentleg høyring - detaljregulering Nordre Skjelingen på Vikafjellet

Planområdet ligg på vestsida av rv. 13 på Vikafjellet. Planen legg til rette for fortetting med 5 nye hyttetomter i eksisterande hyttefelt. 

Sivilforsvaret testar flyalarmane 8. juni 2022

To ganger i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (flyalarmane) for å sjekke at dei verkar og for å reparere dei som er defekte.

Bygging av Vik helse- og omsorgsenter - tilkomst i byggeperioden

Bygginga av Vik helse- og omsorgssenter er godt i gang, og du som brukar tenestene i området må berekna god tid til parkering og gåing fram til avtalen din.

NAV Marknad og inkludering – nytt team i region Sogn

20. april var oppstarten for det regionale markands- og inkluderingsteamet i NAV region Sogn. 

Tilskot til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal leggje til rette for auka deltaking i  idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge.