Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Tid for å søkje SMIL-midlar - 1. april 2022

Formålet med SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i jordbruket)er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusera ureininga frå jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.  

Kurs i vindfallhogst 05.04.2022

Det vert arrangert kurs i vindfallhogst i Lærdal 5. april kl. 09.00.

Offentleg høyring - planprogram for klimaplan Vik kommune 2023-2030

I samsvar med vedteken planstrategi for Vik kommune 2020-2023 blir det med dette i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 11-12 varsla oppstart av planarbeidet for revisjon av kommunedelplan for energi og klima.

Oversyn over lag og organisasjonar

Vik kommune vidarefører oversynet over lag og organisasjonar i kommunen, og treng hjelp frå dei ansvarlege leiarane i laga og organisasjonane.

Viktig å ikkje fjerne all kantvegetasjon langs vassdrag

Vik kommune ynskjer å minne om at det etter vannressursloven § 11 skal oppretthaldast kantvegetasjon langs alle vassdrag med årssikker vassføring. Dette er grunneigaren sitt ansvar.

Søk om produksjons- og avløysartilskot i jordbruket

Søknad om produksjonstilskot kan leverast frå og med teljedato 1.mars (del 1). Søknadsfrist: 15.3.22  

Du er ein del av beredskapen i Vik kommune

Alle innbyggjarane i Noreg er ein del av Noreg sin samla beredskap, og alle som bur i Vik kommune er ein del av kommunen sin beredskap.

Straumstøtte til lag og organisasjonar

Vik kommune har motteke kr. 138.000 i straumstøtte til fordeling til frivillige lag og organisasjonar i kommunen.

Kunngjering av planvedtak for detaljregulering Rinde og Fedjane

Detaljregulering  Rinde og Fedjane vart samrøystes vedteken av Vik kommunestyre i møte 10.02.2022, sak 011/22.  

Tilbod om restaurant- og matfag hausten 2022

Har du sans for god mat og god drikke? Er du kreativ og nøyaktig? Har du interesse for kosthald og helse? Er du nysgjerrig på smak og nye rettar? Då kan restaurant- og matfag vere noko for deg.