Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Marit Pettersen er Årets Vikje 2021

Marit Pettersen vart heidra i kommunestyret sitt julemøte torsdag 16. desember, og ordføraren delte ut prisen. 

Ny el-sykkel til utlån på biblioteket

Sogn Sparebank har sponsa ein elektrisk damesykkel til ordninga "Prøv-ein-el-sykkel". Kurt Arne var den fyrste innbyggaren som fekk låne sykkelen.  

Detaljregulering fortau Vange bru-Flatbygdi skule - varsel om oppstart av planarbeid

  Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med offentleg detaljreguleringsplan for fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule jf. §§ 12-1, 12.3 og 12-8 i plan og bygningslova (PBL).  

Byggeklare tomter på Vangsnes

Dei kommunale tomtene i Trona 2 feltet på Vangsnes har vore klare for bygging sidan 2017, og vart annonsert for sal/feste i desember 2017. Det er framleis ledige tomter.

Innbyggjarvarsling

Vik kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggjarane med SMS, e-post og talemelding til telefon ved viktige hendingar. Les korleis du sikrar at du mottek viktige meldingar som gjeld deg.